vallgraven

Göteborgs vallgrav verkar idag, inte helt olikt sin ursprungliga funktion, som en tydlig gräns mellan City och staden utanför. Önskan är att den ska bearbetas så att den istället upplevs som ett väl integrerat stråk med tydliga målpunkter och platsbildningar utefter detta. Och att man samtidigt ser till att denna utveckling sker utan att man suddar ut de spår som kan berätta om stadens historia.

 

 


Förstudien, som var min uppgift under sommarpraktiken, vill ge en berättelse om Vallgraven: dess uppkomst, utveckling och funktion idag. Den vill vara en illustrativ presentation av Vallgravsstråket och dess potential. Genom att se till förutsättningar och behov har ett antal idéskisser tagits fram i form av fotocollage. 
Skisserna vill verka som underlagsmaterial i ett vidare samtal - som påståenden, inspiration som underlag för fortsatt visionärt arbete.


GÖTEBORGS SBK 2011

TACK TILL:
Rune Elofsson för intressanta samtal och guidning i uppgiften och min roll på arbetsplatsen.